fbpx

Regnum Christi

O nás
Regnum in world

Regnum Christi sa zrodilo ako cirkevné apoštolské hnutie, ktoré sa snaží sprítomňovať Kristovo Kráľovstvo prostredníctvom posväcovania svojich členov a prostredníctvom osobnej a komunitnej apoštolskej činnosti, aby Ježiš Kristus vládol v srdciach ľudí a spoločnosti.

História

Kongregácia Legionárov Krista vznikla už pred viac ako 70 rokmi v hlavnom meste Mexika a o 15 rokov neskôr bola založená aj duchovná rodina Regnum Christi. V roku 1970 bola založená ECYD (Educación, Cultura y Deporte – Vzdelávanie, Kultúra a Šport) detská a mládežnícka organizácia, ktorá funguje dodnes aj na území Slovenskej republiky. Na území Slovenskej republiky Regnum Christi funguje od roku 1997 a venuje sa rodinám, deťom a mládeži. 

Spiritualita

Duchovná cesta ponúkaná v Regnum Christi je založená na láske, ktorá nás vedie k spojeniu s Kristom a láske k blížnym. Táto spiritualita zahŕňa budovanie vzťahu s Duchom Svätým, rovnováhu medzi modlitbou, duchovným životom a každodennými činnosťami. Dôležité čnosti sú láska k blížnym, viera, nádej, pokora a úprimnosť.

Slovo spiritualita sa dnes používa v mnohých významoch a kontextoch od Východu až po Západ. V širšom zmysle slova spiritualita opisuje osobné vnímanie a zaobchádzanie človeka s tým, čo sa ho presahuje.

Kresťanská spiritualita, by sa dala opísať ako cesta k Bohu, ktorá sa skladá z dvoch častí: mystika a askéza. Pod mystikou rozumieme všetko, to čo Boh slobodne daruje človeku, aby mu na tejto ceste pomohol, pod askézou sa skrýva to, čo robí človek z vlastného úsila, aby sa dostal k Bohu. Počas stáročí boli v rôznych duchovných rodinách inšpirované rôzne spôsoby tohto úsilia a tak hovoríme o benediktínskej, františkánskej, dominikánskej, ignacianskej … spiritualite o dôveryhodnosti týchto ciest svedčia veľkí svätí, ktorí pochádzajú z týchto duchovných rodín.

Duchovná cesta, ktorú ponúka Regnum Christi je zakotvená v láske. Keď nám Kristus dal spoznať lásku, ktorá horí v jeho Srdci, pozval nás zároveň milovať Jeho a tiež všetko, čo On miluje: Otca, ktorý ho posiela vykúpiť nás; Najsvätejšiu Pannu Máriu, jeho a našu matku; Cirkev, svoje mystické telo; pápeža; ľudí, jeho bratov, za ktorých kladie svoj život; svoju vlastnú duchovnú rodinu Regnum Christi, teda tých bratov a sestry, s ktorými zdieľame cestu.

Duchovná cesta,
ktorú ponúka Regnum Christi, je zakotvená v láske.

Ďalšími charakteristikami spirituality Regnum Christi budovanie vzťahu s Duchom Svätým, ktorý je architektom nášho nasledovania Krista a apoštolskej služby. Ďalej sa snažíme udržiavať rovnováhu medzi modlitbou, duchovným životom a činnosťou. Čas vnímame ako dar daný od Boha a chceme ho využiť na objavenie Pánovej vôle a uskutočňovanie nášho povolania. Neodmysliteľnou súčasťou našej cesty k Pánovu je liturgický život a Eucharistia.

Čnosti, ktoré vnímame ako podstatné a na ktoré sa snažíme zamerať sú láska k blížnym, viera, nádej, pokora, úprimnosť. Veľmi oceňujeme ľudské a sociálne čnosti, pretože Ježiš Kristus svojím vtelením priniesol dôstojnosť všetkému ľudskému ako “nový človek” (porov. Kol 3, 10). Preto sa vždy snažíme konať rozvážne, plníme naše povinnosti a rozvíjame našu inteligenciu, vôľu a city.

Poslanie

Duchovná cesta, ktorú ponúka Regnum Christi, je zameraná na budovanie vzťahu s Ježišom Kristom a sprevádzanie iných na ceste k nemu. Ježiš Kristus nás pozýva k spolupráci na jeho poslaní šírenia Evanjelia a lásky k blížnym a sprevádza nás na tejto ceste svojimi vnuknutiami a pomocou.

Naše spoločenstvo pochádza od a smeruje k Ježišovi Kristovi. Jeho srdce horí láskou k ľuďom a vychádza nám v ústrety. Mnohými cestami sa k nám približuje a zjavuje nám svoju lásku, či už cez druhých ľudí, prírodu, duchovné zážitky, v modlitbe, vo sviatostiach… Zhromažďuje tých, ktorí prežili dotyk jeho lásky a vytvára spoločenstvo medzi nami. Rôznymi výzvami, životnými problémami, ťažkosťami, ale aj úspechmi nás formuje, aby sme mali pochopenie pre ľudí ku ktorým nás chce poslať.

Naším mottom je Príď kráľovstvo Tvoje!, druhá prosba modlitby Otče náš. Vyjadruje túto silnú túžbu sprítomňovať Kráľovstvo a žiť ako prvé kresťanské spoločenstvá.

Poslanie, ktoré zanechal apoštolom, choďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium zveruje aj nám a posiela nás vhodnými spôsobmi šíriť jeho lásku a jeho Kráľovstvo. Nenecháva nás samých na tejto ceste, sprevádza nás svojimi vnuknutiami, obnovuje našu silu a pomáha nám vydržať, keď sa nedarí. Spoluprácou na jeho poslaní v nás silnie láska k Nemu i k blížnym.

Charizma Regnum Christi sprítomňuje Pána, ktorý aj dnes povoláva do služby Evanjelia.

Vízia

Vytvárame a podporujeme spoločenstvá, ktoré sú otvorené hlásaniu Evanjelia a plnšiemu prežívaniu kresťanského života. Usilujeme sa o autentickú kresťanskú lásku ako základ pre naše skutky a motiváciu v službe.

Naše presvedčenia sú, že ľudia našich časov, potrebujú počuť dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi. Je dôležité hlásať to spôsobom, ktorému sú schopní rozumieť. K prijatiu a životu podľa Evanjelia je potrebné spoločenstvo veriacich a preto vytvárame a sprevádzame už existujúce spoločenstvá, ktoré majú za cieľ hlásanie Evanjelia alebo prispievajú k plnšiemu prežívaniu kresťanského života.

Snažíme sa o prežívanie autentickej kresťanskej lásky, ktorá musí byť základným kritériom v spoločenstve a v službe. Skutočná láska musí byť aj motiváciou našich činov. Tento postoj sa prejavuje aj v neustálom počúvaní a rozlišovaní znamení času, v kreativite a iniciatíve v evanjelizačných plánoch, v entuziazme a v odvahe.

Ľudia dnešných časov
potrebujú počuť
dobrú zvesť o Ježišovi

Stanovy federácie Regnum Christi

Rozšírte svoje poznatky o Regnum Christi a objavte viac o našej identite, členoch a aktivitách, ako aj o organizácii, administrácii a autoritách v rámci federácie.

Aby ste pochopili fungovanie tohto katolíckeho hnutia ešte lepšie, neváhajte si prečítať stanovy medzinárodnej federácie Regnum Christi, ktoré boli schválené vo Vatikáne dňa 31. mája 2019.

Návrat hore