fbpx

Regnum Christi

História

1941
3. januára Marcial Maciel (1920-2008) zakladá Kongregáciu Legionárov Krista v Mexico City.
1946
Na audiencii 12. júna pápež Pius XII. zdôrazňuje, že novovznikajúca rehoľná Kongregácia má prispievať k formácii katolíckych lídrov, najmä v Latinskej Amerike.
1954
V Mexico City otvára brány prvé apoštolské dielo Kongregácie: Inštitút Cumbres. Formačné a duchovné aktivity umožňujú žiakom a ich rodinám podieľať sa na spiritualite a apoštolskej misii Legionárov Krista.
1956
Svätá stolica nariadila apoštolskú vizitáciu Legionárov Krista, dôvodom sú obvinenia voči zakladateľovi. Páter Maciel je dočasne odvolaný z riadiacej funkcie. O tri roky neskôr, v roku 1959, je vyšetrovanie uzavreté a páter Maciel sa vracia do funkcie generálneho predstaveného.
1958
Kardinál Clement Micara posväcuje baziliku minor Panny Márie Guadalupskej a svätého Filipa mučeníka na Via Aurelia v Ríme. Bazilika je zverená do pastoračnej starostlivosti Legionárov Krista.
1959
Začína sa vytvárať prvý návrh stanov laického apoštolského hnutia apoštolátu. O niečo neskôr bolo zvolené meno “Regnum Christi” (Kristovo kráľovstvo).
1964
V Mexico City sa otvára Univerzita Anáhuac. S pomocou asociácie rodičov žiakov z Inštitútu Cumbres sa otvára prvá škola ”Mano Amiga” (Pomocná ruka) s cieľom ponúkať kvalitné vzdelanie deťom zo sociálne slabších rodín.
1965
Vo februári pápež Pavol VI. udeľuje Légii Krista Decretum laudis. Légia Krista týmto prestáva byť rehoľným inštitútom diecézneho práva a stáva sa inštitútom pápežského práva.

Sú schválené Konštitúcie Legionárov Krista ad experimentum. V marci sa otvára prvé centrum Regnum Christi v Madride.

1968
3. januára do Regnum Christi vstupuje prvá skupina laikov (v bazilike Panny Márie del Pilar v Zaragoze v Španielsku).
1969
V lete do Regnum Christi v Mexiku vstupujú prví laici. 8. decembra vzniká zasvätený život v rámci Regnum Christi zasvätením skupiny šiestich žien.
1970
Vo februári vzniká prvé centrum pre zasvätené ženy v Dubline.

Vzniká ECYD (Educación, Cultura y Deporte – Vzdelávanie, Kultúra a Šport), medzinárodná organizácia pre deti a dospievajúcich, v ktorej uzatvárajú zväzok priateľstva s Kristom, aby spolu s ním vytvárali nový svet.

Pápež Pavol VI. zveruje Légii Krista prelatúru Cancún-Chetumal, ktorá sa nachádza v štáte Quintana Roo v Mexiku. Biskupom prelatúry sa stáva Mons. Jorge Bernal Vargas, LC.

1972
25. januára v Cubas de la Sagra (Toledo, Španielsko) vzniká zasvätený život mužov v Regnum Christi zasvätením dvoch mužov. V decembri sa k nim pridajú ďalší šiesti.

V tomto roku vznikajú viaceré kluby ECYD:
Klub svätého Pavla v Salamanke (február 1972), Klub Faro v Monterrey a Klub Kilimandžáro v Mexico City (september 1972), Crystal Lake Youth Center v USA (November 1972). O niečo neskôr nasleduje Klub Vetta v Ríme (január 1973) a Klub Everest v Madride (máj 1973).

1974
V júli sa koná v Ontaneda, Španielsko prvé medzinárodné stretnutie ECYD.
1976
V Mexiko City sa otvára Centrum rodinného poradenstva “Alfa-Omega” a Škola viery, katechetický inštitút pre formáciu katechétov.
1983
29. júna Svätá stolica definitívne schvaľuje Konštitúcie Légie Krista. V júli sa koná prvý kurz spolupracovníkov Regnum Christi v Cuernavaca, Mexiko. Spolupracovníci sú mladí ľudia, ktorí venujú jeden alebo viac rokov svojho života službe cirkvi cez hnutie Regnum Christi.
1986
Zhruba 100 mladých sa zúčastňuje evanjelizačnej misie vo vidieckych zónach v regióne Michoacán, Mexiko. Vzniká program Misionárska mládež.
1987
V Španielsku vzniká nadácia IUVE s cieľom poskytovať transformačnú a komplexnú pomoc, ktorá pomáha ľuďom, ktorí trpia vážnymi sociálnymi problémami, dosiahnuť dôstojný život a mať lepšiu budúcnosť.
1990
Vzniká CEFID (Centro de formación integral a distancia – Centrum dištančnej integrálnej formácie), ktoré ponúka korešpondenčné kurzy a ďalšie prostriedky formácie členom Regnum Christi.
1991
Pri príležitosti 50. výročia založenia Legionárov Krista pápež Ján Pavol II. vysvätil 60 nových kňazov legionárov v Bazilike svätého Petra. Takisto sa v Ríme koná prvé svetové stretnutie Regnum Christi, ktorého sa zúčastňujú tisícky členov.
1993
Svätá stolica povoľuje otvorenie vysokej školy Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
1994
Pred Veľkou Nocou sa v Mexiku konajú prvé “Megamisie” s účasťou viac ako 1500 mladých misionárov. Zúčastnilo sa ich aj 36 rodín a položili tak základ pre vznik apoštolátu Familia Misionera (Misionárska rodina).
1996
Od 24. do 27. mája sa v Chicago, USA koná prvé Stretnutie mládeže a rodín Regnum Christi.
1997
Vzniká NET (Nueva Evangelización para el tercer milenio – Nová Evajelizácia pre tretie tisícročie). Je to program katechéz a formácie pre deti. Jeho cieľom je posilniť povolanie rodiny ako školy evanjelizácie a domácej cirkvi. V krátkom čase je preložený do niekoľkých jazykov.
1998
Regnum Christi sa zúčastňuje Medzinárodného stretnutia hnutí a nových cirkevných komunít zvolaného pápežom Jánom Pavlom II. a Pontifikálnou radou pre laikov.
2001
Pri príležitosti 60. výročia založenia Légie Krista sa v Ríme organizuje prvé medzinárodné stretnutie mládeže a rodín, ktoré vyvrcholilo audienciou udelenou pápežom Jánom Pavlom II. na Svätopeterskom námestí.
2004
Vzniká apoštolát Virgen Peregrina de la Familia (Putujúca Panna Mária rodiny). 26. novembra Svätá stolica udeľuje schválenie Stanovám Regnum Christi. Pápež Ján Pavol II. zveruje Legionárom Krista centrum Notre Dame v Jeruzaleme vo Svätej zemi.
2005
Tretia Generálna kapitula Légie Krista znova volí pátra cMaciela za generálneho predstaveného. Po jeho odmietnutí sa novým generálnym predstaveným stáva páter Álvaro Corcuera, LC.
2006
Kongregácia pre náuku viery po preskúmaní obvinení vznesených proti pátrovi Marcialovi Macielovi zverejňuje svoje rozhodnutie “pozvať pátra k životu vyhradenému modlitbe a pokániu vyhýbajúc sa akémukoľvek verejnému úradu”.
2008
30. januára páter Maciel zomiera v Jacksonville (Florida, USA). Jeho telesné pozostatky sú pochované na cintoríne v jeho rodnom meste Cotija de la Paz, Mexiko.
2009
Vo februári Kongregácia Legionárov Krista verejne potvrdzuje, že páter Maciel mal dcéru v rámci dlhodobého a trvalého vzťahu so ženou a ďalšie vážne odsúdeniahodné konanie.

V marci pápež Benedikt XVI. rozhodol o uskutočnení apoštolskej vizitácie. Bola uskutočnená piatimi biskupmi, začala 15. júla a trvala do 1. mája. Títo biskupi predniesli Svätému Otcovi svoje správy.

2010
Pápež Benedikt XVI. menuje arcibiskupa Velasio De Paolis za pápežského delegáta, ktorý má viesť Kongregáciu Legionárov Krista v jeho mene cestou revízie a obnovy.
2011
Legionári Krista začínajú proces revízie svojich Konštitúcií. Mons. Ricardo Blázquez realizuje apoštolskú vizitáciu zasvätených členov Regnum Christi a odovzdáva svoju správu pápežskému delegátovi.
2012
V mesiaci máj je Jorge López menovaný za generálneho predstaveného zasvätených laikov a Gloria Rodriguez za generálnu predstavenú zasvätených žien.
2013
Počas prvého polroku zasvätení laici a zasvätené ženy vypracovali návrh Stanov. Počas leta končí proces revízie Konštitúcií. V novembri sa koná prvé Generálne zhromaždenie zasvätených laikov v Regnum Christi. Jorge López je zvolený za generálneho predstaveného. Zhromaždenie volí aj zvyšok generálneho vedenia a predkladá stanovy na schválenie. Pápežský delegát 12. decembra schvaľuje stanovy ad experimentum.

V decembri sa koná prvé Generálne zhromaždenie zasvätených žien v Regnum Christi, ktoré volí Glóriu Rodríguez za svoju prvú generálnu predstavenú. Zhromaždenie volí zvyšok generálneho vedenia a predkladá stanovy na schválenie. Pápežský delegát schvaľuje stanovy ad experimentum dekrétom z 12. decembra.

2014
Počas mesiacov január a február sa koná Mimoriadna generálna kapitula Legionárov Krista. Kapitula predkladá Svätému Otcovi nové Konštitúcie na schválenie a volí pátra Eduarda Robles Gil, LC do úradu generálneho predstaveného.

25. februára končí Kapitula a spolu s ňou aj poverenie pápežského delegáta. Légia Krista a Regnum Christi sa vracajú pod správu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

3. júla Svätá stolica menuje pátra Gianfranca Ghirlanda, SJ za Pápežského asistenta pre správu Légie s hlavnou úlohou napomôct definitívnej kanonickej konfigurácii Regnum Christi.

16. októbra Svätá stolica schvaľuje Konštitúcie Legionárov Krista.

2015
P. Eduardo Robles-Gil, LC zvoláva jubilejný rok pri príležitosti 75. výročia založenia, ktorý začína na slávnosť Najsvätejšieho Srdca. V decembri je v Ríme inštalovaná prvá výstava historickej dokumentácie Légie Krista a Regnum Christi v priestoroch Universidad Europea de Roma a Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
2016
3. januára sa slávi 75. výročie založenia.

V apríli sú zverejnené nové Stanovy ECYDu.

Od 30. mája do 3. júna sa stretávajú v Ríme na medzinárodnom zhromaždení laikov z Regnum Christi 64 laickí členovia Regnum Christi zvolení na teritoriálnych zhromaždeniach a 16 zástupcovia Legionárov Krista, laických zasvätených z Regnum Christi. Predstavovalo to krok k prehĺbeniu sa v charizme, obnove poslania a k adekvátnejšej kanonickej konfigurácii.

Na sviatok Najsvätejšieho srdca skončil jubilejný rok pri príležitosti 75. výročia založenia.

Začína proces zostavenia nových Stanov pre Regnum Christi.

2017
Zverejnenie prvého návrhu stanov, ktorý je diskutovaný na teritoriálnych zhromaždeniach, upravuje sa podľa inštrukcií CICSVA v decembri a v decembri je predložený Mimoriadnym generálnym zhromaždeniam Legionárov Krista a Regnum Christi.
2018
Zostavuje sa druhý a tretí návrh Stanov a tiež návrh Usmernenia pre laických členov. Návrhy sa revidujú na najvyšších orgánoch vedenia. V novembri Svätá Stolica ustanovuje Zasvätené ženy Regnum Christi a Zasvätených laikov Regnum Christi ako Spoločnosti apoštolského života. V decembri sa Svätej stolici predkladajú na schválenie Stanovy Regnum Christi a potvrdenie kanonickej konštitúcie Regnum Christi ako federácie.
2019
Svätá stolica ustanovuje Federáciu Regnum Christi a schvaľuje jej Stanovy, ktoré vstupujú do platnosti 15. septembra.
2020
Prebieha Kapitula a Riadne generálne zhromaždenia Legionárov Krista, Zasvätených žien Regnum Christi a Laických zasvätených Regnum Christi.
Návrat hore