fbpx

Regnum Christi

Podporte nás 2% alebo 3% z dane

Prosím podporte nás percentom zo zaplatenej dane.

Názov: Občianske združenie RCSK

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 53163966

Adresa/sídlo: Ľudovíta Fullu 20, 841 05 Bratislava-Karlova Ves

Postup pre zamestnancov

Prosíme, požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň do 15.02.2024 a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Použite tieto údaje na výpočet 2% (alebo 3%, ak ste odpracovali 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) z vašej zaplatenej dane. Zapíšte si ich do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Zaškrtnite súhlas s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa). Doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane a (prípadne) Potvrdením o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.04.2024. Daňové úrady budú mať 90 dní na prevod vašich 2% (3%) v náš prospech.

Postup pre SZČO - fyzické osoby

Vypočítajte si 2% alebo 3% z vašej zaplatenej dane v závislosti od vašej dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. 2% je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, ak ste neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín s minimálnou sumou 3€. 3% je maximálna suma, ak ste odpracovali 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a získate o tom Potvrdenie od organizácie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A) uveďte IČO: 53163966, právnu formu: občianske združenie, obchodné meno/názov: RCSK, adresu: Ľudovíta Fullu 20, PSČ: 841 05, Obec: Bratislava. Zaškrtnite súhlas s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa). Doručte riadne vyplnené daňové priznanie. Zaplaťte daň z príjmov na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024). Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška pre jedného prijímateľa musí byť 8 €. Vypočítajte si 1% alebo 2% z dane z príjmov právnickej osoby, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Je možné poukázať aj menej ako 1% alebo 2%, ale musí byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. Upozorňujeme, že ak právnická osoba (firma) v roku 2023 neposkytla dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel pred podaním daňového priznania a zaplatením dane (zvyčajne do 31.3.2024), tak môže poukázať iba 1% z dane a označiť to v daňovom priznaní.

Ak právnická osoba poskytla takýto dar, môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní pre právnické osoby uveďte IČO: 53163966, právnu formu: občianske združenie, obchodné meno/názov: RCSK, adresu: Ľudovíta Fullu 20, PSČ: 841 05, Obec: Bratislava. Ak ste si vybrali viac prijímateľov, priložte ďalší list s údajmi o nich a sumou, ktorú chcete poukázať. Ak súhlasíte so zaslaním vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO), označte to v daňovom priznaní a doručte ho na daňový úrad v lehote na podanie daňového priznania.

Ďakujeme za Vašu podporu

Návrat hore