Regnum Christi Slovensko

Regnum Christi – Spoločenstvo s poslaním

Týmito riadkami sa obraciame na tých, ktorí sa môžu zapojiť do tohto poslania svojim finančným príspevkom a tak umožniť pokrytie nákladov, spojených s personálnymi a organizačnými nákladmi spoločenstva, materiálno-technickým zabezpečením aktivít, komunikáciu, so starostlivosťou o priestory spoločenstva a dobročinnými projektami. Na uhradenie týchto položiek hľadáme:

100 ľudí, ktorí mesačne prispejú a € 10
50 ľudí, ktorí mesačne prispejú a € 20
10 ľudí, ktorí mesačne prispejú a € 30
10 ľudí, ktorí mesačne prispejú a € 50
5 ľudí, ktorí mesačne prispejú € 100
Prosíme pridajte sa pravidelným alebo jednorazovým finančným príspevkom, k dobrodincom a neváhajte prosím osloviť aj iných ľudí, o ktorých si myslíte, že by sa chceli podieľať na tomto poslaní. Pre našich dobrodincov pripravujeme každoročne výročnú správu, aby boli informovaní o finančnom hospodárení, dosiahnutých cieľoch a o uskutočnených aktivitách spoločenstva.

V prípade Vašich otázok, podnetov  alebo záujmu o stretnutie nás môžete kontaktovať prostredníctvom email adresy rcsk@arcol.org.

Ďakujeme za to, že ste súčasťou aktivít a misie Regnum Christi na Slovensku.

Scroll to Top